Snelfietsroutes winnen aan populariteit. Er ligt inmiddels ook een raadsvoorstel op tafel bij de gemeenten Heemskerk, Beverwijk en Velsen voor een snelfietsroute. Het fietsverkeer fietst op zo’n route niet meer door centra, maar erlangs. Deze routes hebben zo min mogelijk stoplichten, een goed wegdek en minder kruisingen met gemotoriseerd verkeer om het fietsen zo plezierig en snel mogelijk te maken.

Kansrijke tracés

Afgelopen jaar heeft een onderzoek plaatsgevonden naar tracés die kansrijk zijn als snelfietsroute in de IJmond. Uit telcijfers en gegevens van de fietstelweek 2016 komt naar voren dat voornamelijk in noord-zuidrichting veel gefietst wordt. Daarom is gezocht naar een tracé tussen Haarlem-Noord en Uitgeest door de woonkernen van de IJmond. In de kernen van Beverwijk en Heemskerk wordt een splitsing in het tracé voorgesteld, met een westelijke en oostelijke route. Beide routes komen samen bij de Pontweg in Velsen-Noord en bij de rotonde Gerrit van Assendelftstraat/Jan van Kuikweg in Heemskerk.

Westelijke en oostelijke route

Het tracé via de westelijke route maakt onderdeel uit van het netwerk van snelfietsroutes waaraan in MRA-verband wordt gewerkt. De oostelijke route is in feite een bypass van dit tracé, maar niet minder belangrijk. Zij vormt de verbinding naar de stations en is tevens de ontsluiting voor oostelijk Beverwijk en oostelijk Heemskerk. Voor beide routes is het wenselijk deze als snelfietsroute uit te voeren.

Knelpunten

De potentiële snelfietsroute kent nog een groot aantal knelpunten dat moet worden aangepakt. Belangrijke aspecten hierbij zijn samenhang, herkenbaarheid, veiligheid, comfort en aantrekkelijkheid van de route. In het onderzoeksrapport zijn oplossingsrichtingen aangegeven voor de knelpunten, inclusief een globale kostenraming. Met name de oostelijke route kent een aantal onzekere factoren die samenhangen met ruimtelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld het stationsgebied Heemskerk en de omgeving Meerplein-Kop van de Haven in Beverwijk). Mede om die reden wil men eerst inzetten op de westelijke route en in tweede instantie op de oostelijke route.

Bron: https://www.heemskerksecourant.nl/plan-snelfietsroute-regio/

Servicedesk Beter op weg - Doe je al mee aan Beter op weg? Schrijf je direct in via https://beteropweg.com/inschrijving-deelnemer/