Nederlanders reisden in 2016 net zo vaak met de auto als in de tien jaar daarvoor. Aleen 60-plussers zijn het in die periode nog vaker gaan doen. Nederlanders zijn in de tussentijd wel vaker gaan fietsen. Ook is de CO2-uitstoot door verkeer sinds 2014 gelijk gebleven. Dat meldt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in het Mobiliteitsbeeld 2017, een jaarlijks overzicht met de stand van zaken op mobiliteitsgebied in Nederland.

Vrijheidsmobiliteit groeit

In Nederland werd in 2016 ongeveer 60 procent van het totaal aantal reizigerskilometers per auto afgelegd. Dat is tussen 2005 en 2016 per saldo gelijk gebleven. 60-plussers kropen vaker achter het autostuur. Het aantal door hen afgelegde autokilometers is sinds 2005 met 63 procent toegenomen.

Vooral de vrijetijdsmobiliteit groeide in de periode 2005-2016: ruim de helft van de totale mobiliteit van Nederlanders betreft nu vrijetijdsmobiliteit. Bijna 45 procent van de vrijetijdsritten gaat per auto.

E-fiets

Het fietsgebruik omvatte in 2016 8 procent van alle reizigerskilometers. Sinds 2005 nam het fietsgebruik toe met bijna 12 procent. Met name voor onderwijs en vrije tijd fietsen Nederlanders vaker en verder en ook de fietsafstanden in het woon-werkverkeer zijn langer dan elf jaar terug. Een deel van het toegenomen fietsgebruik komt voor rekening van de e-fiets. Niet alleen ouderen, maar ook volwassenen jonger dan 65 jaar gebruiken die steeds vaker. In totaal leggen personen van 12 jaar en ouder 16 procent van alle fietskilometers af op een e-fiets.

De fiets heeft in de woon-werkverplaatsingen binnen de steden tussen 2005 en 2016 terrein gewonnen ten opzichte van de auto en het OV. Op de langere afstand van en naar de grote steden blijft de auto dominant en heeft de trein een hoog aandeel in het woon-werkverkeer. Het OV-gebruik omvatte vorig jaar 13 procent van alle reizigerskilometers. Dat is grofweg al sinds 2005 zo.

Verkeersdoden

Het aandeel van 70-plussers onder de verkeersdoden nam toe van ongeveer een kwart in 2005 naar grofweg een derde in 2016. Onder de fietsers is nu meer dan de helft van de verkeersdoden ouder dan 70 jaar. Het aantal oudere verkeersdoden groeit, doordat zowel het aantal ouderen, als het door ouderen aantal afgelegde kilometers per persoon is toegenomen.

Sinds 2014 bleef de uitstoot van CO2 door het verkeer op een vrijwel gelijk niveau. De dalende trend die in 2011 leek te zijn ingezet, zet dus niet door. Bij andere stoffen waaraan verkeer een grote bijdrage levert, fijnstof onder andere, dalen de emissies van het verkeer gestaag.

Reistijdverlies

In en rond de vier grote steden nam het reistijdverlies op stedelijke en provinciale wegen in de afgelopen jaren toe. In het afgelopen jaar nam het reistijdverlies met 10 procent toe. Dat is vergeleken met voorgaande jaren relatief hoog, maar beduidend minder dan de uitzonderlijke toename met 22 procent in 2015. Het reistijdverlies op het hoofdwegennet nam in 2016 vooral toe tijdens de avondspits (15.00 -19.00 uur) en in de noordvleugel van de Randstad.

Naar verwachting groeit onder invloed van een aantrekkende economie tot 2022 het verkeer met 9 procent, en het reistijdverlies met 28 procent, ten opzichte van het niveau in 2016.

Bron: Verkeersnet

Servicedesk Beter op weg - Doe je al mee aan Beter op weg? Schrijf je direct in via https://beteropweg.com/inschrijving-deelnemer/